• göçürip al

hakda

kompaniýasy

Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd. seýrek ýer Neodymium magnitini we oňa degişli magnit gurnamalaryny dikligine birleşdirýän öndüriji.Magnit meýdanyndaky deňsiz-taýsyz tejribämiziň we baý tejribämiziň kömegi bilen müşderilere prototiplerden köpçülikleýin önümçilige çenli köp sanly magnit önümleri berip bileris we müşderilere tygşytly çözgütleri tapmaga kömek edip bileris.

Koprak oka
hemmesini gormek

Blog

iň täze habarlardan we magnitler hakda makalalardan habarly boluň

  • Hindi iki tigirli Hytaý Neodymium Motor Magnitlerine bagly

    Hindi elektrikli iki tigirli ulag bazary ösüşini çaltlaşdyrýar.Güýçli FAME II subsidiýalary we birnäçe ägirt uly başlangyçlaryň girmegi netijesinde bu bazardaky satuwlar öňküsi bilen deňeşdirilende iki esse artdy we Hytaýdan soň dünýäde ikinji ýerde durýar.... Agdaý ...

  • Näme üçin seýrek bazar bazary 2023-nji ýylyň 1-nji ýarymynda gowulaşmak kyn?

    2023-nji ýylyň 1-nji ýarymynda seýrek toprak bazaryny gowulaşdyrmak kyn we önümçiligi bes edýän käbir ownuk magnit material ussahanasy, seýrek ýer magnit ýaly aşaky akym gaty pes we ýeriň seýrek bahalary iki ýyl ozal yza gaýdypdy.Recentlyakynda seýrek ýer bahalarynda birneme ýokarlanandygyna garamazdan, birnäçe ...

  • Elektrik welosiped motoryny bilýärsiňizmi?

    Bazarda köp dürli elektrik welosipedleri, pedelek, kuwwatly kömek sikli, PAC welosipedleri bar we iň esasy sorag motoryň ygtybarlydygy ýa-da ýokdugy.Bu gün, bazardaky umumy elektrik welosipediniň motor görnüşlerini we olaryň arasyndaky tapawudy kesgitläliň.Umyt edýärin ...