Blog

 • Näme üçin NdFeB Magnit gury görnüşli suw ölçeginde ulanylýar

  Näme üçin NdFeB Magnit gury görnüşli suw ölçeginde ulanylýar

  Gury görnüşli suw hasaplaýjy, ölçeg mehanizmi magnit elementleri bilen dolandyrylýan we hasaplaýjy ölçenen suw bilen baglanyşykda bolmadyk rotor görnüşli suw hasaplaýjysyny aňladýar.Okamak düşnükli, metr okamak amatly we ölçeg takyk we çydamly.Sebäbi meni sanamak ...
  Koprak oka
 • Magnit kodlarda diametrik NdFeB magnit diski nähili ulanylýar

  Magnit kodlarda diametrik NdFeB magnit diski nähili ulanylýar

  Magnit aýlaw kodlaýjysyny sökmek mümkinçiligiňiz bar bolsa, adatça ýokarda görkezilişi ýaly içki gurluşy görersiňiz.Magnit kodlaýjy mehaniki şahdan, gabyk gurluşyndan, kodlaýjynyň soňundaky PCB ýygnagyndan we th bilen aýlanýan kiçijik disk magnitinden durýar.
  Koprak oka
 • Magnit datçiklerinde seýrek ýer magnitleri ulanylýar

  Magnit datçiklerinde seýrek ýer magnitleri ulanylýar

  Magnit datçigi, magnit meýdany, tok, stres we dartyş, temperatura, ýagtylyk we ş.m. ýaly daşarky faktorlar sebäpli ýüze çykýan duýgur komponentleriň magnit häsiýetleriniň üýtgemegini bu wa-da degişli fiziki mukdary kesgitlemek üçin elektrik signallaryna öwürýän datçik enjamydyr. ...
  Koprak oka
 • Hemişelik magnit materiallaryny saýlamak we magnit gamyş datçiklerini ulanmak

  Hemişelik magnit materiallaryny saýlamak we magnit gamyş datçiklerini ulanmak

  Magnit gamyş datçigi üçin hemişelik magnit materialyny saýlamak Umuman aýdanyňda, magnit gamyş kommutator datçigi üçin magnit saýlamak, iş temperaturasy, demagnetizasiýa täsiri, magnit meýdanynyň güýji, daşky gurşaw aýratynlyklary, ... ýaly dürli amaly faktorlary göz öňünde tutmalydyr.
  Koprak oka
 • Magnit gamyş kommutator datçikleri Neodim magnitleri bilen nähili işleýär

  Magnit gamyş kommutator datçikleri Neodim magnitleri bilen nähili işleýär

  Magnit gamyş kommutator datçigi näme?Magnit gamyş kommutator datçigi, magnit meýdan signaly bilen dolandyrylýan çyzykly kommutator, magnit dolandyryş kommutatory hem diýilýär.Magnitler tarapyndan döredilen kommutasiýa enjamy.Köplenç ulanylýan magnitlere süzülen Neodymium magnit, rezin magnit we fer ...
  Koprak oka
 • Magnit zal datçikleri näme üçin giňden ulanylýar

  Magnit zal datçikleri näme üçin giňden ulanylýar

  Ectedüze çykarylan obýektiň tebigatyna görä, Magnetic Hall effekt datçigini ulanmaklary göni ulanyşa we gytaklaýyn ulanyşa bölüp bolar.Birinjisi, synag edilen obýektiň magnit meýdanyny ýa-da magnit aýratynlyklaryny gönüden-göni kesgitlemek, ikinjisi bolsa ...
  Koprak oka
 • Zal effekt datçiklerinde hemişelik magnitler näme üçin gerek?

  Zal effekt datçiklerinde hemişelik magnitler näme üçin gerek?

  Zal effekt datçigi ýa-da Hall effekt geçiriji, Hall effektine esaslanýan we Hall elementinden we onuň kömekçi zynjyryndan ybarat toplumlaýyn datçikdir.Zal sensory senagat önümçiliginde, transportda we gündelik durmuşda giňden ulanylýar.Zal datçiginiň içki gurluşyndan ýa-da prosesde o ...
  Koprak oka
 • Zal pozisiýasynyň datçikleriniň ösüşinde magnitleri nädip saýlamaly

  Zal pozisiýasynyň datçikleriniň ösüşinde magnitleri nädip saýlamaly

  Elektron pudagynyň güýçli ösmegi bilen käbir gurluş düzüm bölekleriniň pozisiýasyny kesgitlemek, asyl kontakt ölçeginden Hall zaly datçigi we magnit arkaly kontakt däl ölçege ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär.Önümlerimize görä nädip laýyk magnit saýlap bileris ...
  Koprak oka
 • Magnit nasosda ulanylýan NdFeB we SmCo Magnitler

  Magnit nasosda ulanylýan NdFeB we SmCo Magnitler

  Güýçli NdFeB we SmCo magnitleri käbir obýektleri gönüden-göni aragatnaşyksyz sürmek üçin güýç döredip biler, şonuň üçin köp programmalar bu aýratynlykdan peýdalanýarlar, adatça magnit birikdirmeleri, soňra bolsa möhür az goýmalar üçin magnit bilen birleşdirilen nasoslar.Magnit hereketlendiriji birikmeler kontakt däl tr ...
  Koprak oka
 • 5G aýlanyjy we izolýator SmCo Magnet

  5G aýlanyjy we izolýator SmCo Magnet

  5G, bäşinji nesil ykjam aragatnaşyk tehnologiýasy ýokary tizlik, pes gijikdirme we uly baglanyşyk aýratynlyklary bilen giň zolakly ykjam aragatnaşyk tehnologiýasynyň täze nesli.Adam-maşyn we obýektiň özara baglanyşygyny amala aşyrmak üçin tor infrastrukturasy.Internet o ...
  Koprak oka
 • Hytaý Neodymium Magnit ýagdaýy we geljegi

  Hytaý Neodymium Magnit ýagdaýy we geljegi

  Hytaýyň hemişelik magnit material senagaty dünýäde möhüm rol oýnaýar.Diňe önümçilik we amaly bilen meşgullanýan kärhanalar däl, eýsem gözleg işleri hem ýokarlandy.Hemişelik magnit materiallary esasan seýrek ýer magnitine, metal hemişelik ...
  Koprak oka
 • Magnit gadymy Hytaýda ulanmaga synanyşypdyr

  Magnit gadymy Hytaýda ulanmaga synanyşypdyr

  Magnetitiň demir siňdiriş häsiýeti uzak wagt bäri tapyldy.Luuň ýaz we güýz ýyl ýazgylarynyň dokuz tomunda bir söz bar: "demir çekmek üçin mähirli bolsaňyz, oňa sebäp bolup bilersiňiz".Şol döwürde adamlar "magnetizm" "hoşniýetlilik" diýip atlandyrýardylar.Th ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2