Blog

 • Hindi iki tigirli Hytaý Neodymium Motor Magnitlerine bagly

  Hindi iki tigirli Hytaý Neodymium Motor Magnitlerine bagly

  Hindi elektrikli iki tigirli ulag bazary ösüşini çaltlaşdyrýar.Güýçli FAME II subsidiýalary we birnäçe ägirt uly başlangyçlaryň girmegi netijesinde bu bazardaky satuwlar öňküsi bilen deňeşdirilende iki esse artdy we Hytaýdan soň dünýäde ikinji ýerde durýar.... Agdaý ...
  Koprak oka
 • Näme üçin seýrek bazar bazary 2023-nji ýylyň 1-nji ýarymynda gowulaşmak kyn?

  Näme üçin seýrek bazar bazary 2023-nji ýylyň 1-nji ýarymynda gowulaşmak kyn?

  2023-nji ýylyň 1-nji ýarymynda seýrek toprak bazaryny gowulaşdyrmak kyn we önümçiligi bes edýän käbir ownuk magnit material ussahanasy, seýrek ýer magnit ýaly aşaky akym gaty pes we ýeriň seýrek bahalary iki ýyl ozal yza gaýdypdy.Recentlyakynda seýrek ýer bahalarynda birneme ýokarlanandygyna garamazdan, birnäçe ...
  Koprak oka
 • Elektrik welosiped motoryny bilýärsiňizmi?

  Elektrik welosiped motoryny bilýärsiňizmi?

  Bazarda köp dürli elektrik welosipedleri, pedelek, kuwwatly kömek sikli, PAC welosipedleri bar we iň esasy sorag motoryň ygtybarlydygy ýa-da ýokdugy.Bu gün, bazardaky umumy elektrik welosipediniň motor görnüşlerini we olaryň arasyndaky tapawudy kesgitläliň.Umyt edýärin ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Neodymium Magnit Hytaýda meşhur elektrik tigirlerini öňe sürýär?

  Näme üçin Neodymium Magnit Hytaýda meşhur elektrik tigirlerini öňe sürýär?

  Näme üçin Neodymium magnit Hytaýda meşhur elektrik tigirlerini öňe sürýär?Transportationhli ulag serişdeleriniň arasynda elektrik welosiped obalar we şäherler üçin iň amatly ulagdyr.Bu arzan, amatly we hatda ekologiýa taýdan arassa.Ilkinji günlerde, E-welosipedleriň iň göni gyjyndyrylmagy ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylda Hytaý NdFeB Magnit önümi we bazary, aşaky programma öndürijilerine gyzyklanma

  2021-nji ýylda Hytaý NdFeB Magnit önümi we bazary, aşaky programma öndürijilerine gyzyklanma

  2021-nji ýylda NdFeB magnitleriniň bahasynyň çalt ýokarlanmagy ähli taraplaryň, esasanam aşaky programma öndürijileriniň gyzyklanmalaryna täsir edýär.Geljekdäki taslamalar üçin öňünden meýilnama düzmek we ýörite aýlaw almak üçin Neodymium Iron Bor magnitleriniň üpjünçiligi we islegi barada bilmek isleýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin neodim magnitleri oýunjak dizaýnyny optimallaşdyrýar

  Näme üçin neodim magnitleri oýunjak dizaýnyny optimallaşdyrýar

  Neodymium magnit, pudak meýdanlarynda we hatda gündelik elektrik enjamlarymyzda we oýunjaklarymyzda giňden ulanylýar!Üýtgeşik magnit häsiýeti innowasiýa dizaýnyny döredip, oýunjaklaryň tükeniksiz täsirini optimizirläp biler.On ýyllap oýnawaçlarda baý tejribe tejribämiz sebäpli Ningbo Horizon Ma ...
  Koprak oka
 • Näme üçin NdFeB Magnit gury görnüşli suw ölçeginde ulanylýar

  Näme üçin NdFeB Magnit gury görnüşli suw ölçeginde ulanylýar

  Gury görnüşli suw hasaplaýjy, ölçeg mehanizmi magnit elementleri bilen dolandyrylýan we hasaplaýjy ölçenen suw bilen baglanyşykda bolmadyk rotor görnüşli suw hasaplaýjysyny aňladýar.Okamak düşnükli, metr okamak amatly we ölçeg takyk we çydamly.Sebäbi meni sanamak ...
  Koprak oka
 • Magnit kodlarda diametrik NdFeB magnit diski nähili ulanylýar

  Magnit kodlarda diametrik NdFeB magnit diski nähili ulanylýar

  Magnit aýlaw kodlaýjysyny sökmek mümkinçiligiňiz bar bolsa, adatça ýokarda görkezilişi ýaly içki gurluşy görersiňiz.Magnit kodlaýjy, mehaniki şahdan, gabyk gurluşyndan, kodlaýjynyň soňundaky PCB ýygnagyndan we th bilen aýlanýan kiçijik disk magnitinden durýar ...
  Koprak oka
 • Magnit datçiklerinde seýrek ýer magnitleri ulanylýar

  Magnit datçiklerinde seýrek ýer magnitleri ulanylýar

  Magnit datçigi, magnit meýdany, tok, stres we dartyş, temperatura, ýagtylyk we ş.m. ýaly daşarky faktorlar sebäpli ýüze çykýan duýgur komponentleriň magnit häsiýetleriniň üýtgemegini bu wa degişli fiziki mukdary kesgitlemek üçin elektrik signallaryna öwürýän datçik enjamydyr; ...
  Koprak oka
 • Hemişelik magnit materiallaryny saýlamak we magnit gamyş datçiklerini ulanmak

  Hemişelik magnit materiallaryny saýlamak we magnit gamyş datçiklerini ulanmak

  Magnit gamyş datçigi üçin hemişelik magnit materialyny saýlamak Umuman aýdanyňda, magnit gamyş kommutator datçigi üçin magnit saýlamak, iş temperaturasy, demagnetizasiýa täsiri, magnit meýdanynyň güýji, daşky gurşaw aýratynlyklary, ... ýaly dürli amaly faktorlary göz öňünde tutmalydyr.
  Koprak oka
 • Magnit gamyş kommutator datçikleri Neodim magnitleri bilen nähili işleýär

  Magnit gamyş kommutator datçikleri Neodim magnitleri bilen nähili işleýär

  Magnit gamyş kommutator datçigi näme?Magnit gamyş kommutator datçigi, magnit meýdan signaly bilen dolandyrylýan çyzykly kommutator, magnit dolandyryş kommutatory hem diýilýär.Magnitler tarapyndan döredilen kommutasiýa enjamy.Köplenç ulanylýan magnitlere süzülen Neodymium magnit, rezin magnit we fer ...
  Koprak oka
 • Magnit zal datçikleri näme üçin giňden ulanylýar

  Magnit zal datçikleri näme üçin giňden ulanylýar

  Ectedüze çykarylan obýektiň tebigatyna görä, Magnetic Hall effekt datçigini ulanmaklary göni ulanyşa we gytaklaýyn ulanyşa bölüp bolar.Birinjisi, synag edilen obýektiň magnit meýdanyny ýa-da magnit aýratynlyklaryny gönüden-göni kesgitlemek, ikinjisi bolsa ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2