Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Customörite önümçiligi kabul edýärsiňizmi?

Hawa.Seýrek ýer magnitlerinde we Neodymium magnit ulgamlarynda gündelik önümçilik kynçylyklaryna özbaşdak çözgütleri hödürlemäge we ösdürmäge çalyşýarys.Hususy önümçilik satuwlarymyzyň 70 göteriminden gowragyny emele getirýär.

Iň az sargyt mukdary barmy?

No.ok. Islendik mukdar kabul ederliklidir, ýöne bahanyň sargyt mukdaryna laýyk gelmegi zerur, sebäbi önümçiligiň bahasy dürli-dürli bolýar.Çykdajylaryňyzy, soňra bahalaryňyzy arzanlatmak üçin has köp mukdarda maslahat berilýär.

Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?

T / T, L / C, Western Union we ş.m. arkaly tölegi kabul edip bileris, töleg şertleri dürli müşderiler üçin dürli bolup biler.Täze müşderiler üçin, adatça 30% goýum kabul edýäris we iberilmezden ozal balans edýäris.Uzak möhletli müşderiler üçin 30% öňünden goýum we B / L göçürmesine garşy balans, 30% öňünden goýum we magnit alandan soň balans, iberilenden soň 100% töleg, hatda alanyndan 30 gün soň has gowy şertlere rugsat berýäris. magnitler.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Gurşun wagty magnit we magnit ulgamlarynda üýtgäp biler.Gurşun wagty Neodymium magnit nusgasy üçin 7-10 gün, magnit ulgamynyň nusgasy üçin 15-20 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin gurşun wagty seýrek ýer magnitleri üçin 20-30 gün, seýrek toprak magnit ýygnamaklary üçin 25-35 gün.Changeagdaý üýtgäp biler, şonuň üçin sargyt goýmazdan ozal biziň bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýäris, sebäbi käwagt käbir adaty Neodymium magnit gurnamalary wagtynda eltip biler.

Magnit ýa-da magnit önümlerini howa arkaly iberip bilersiňizmi?

Hawa.Uçarda magnit güýjüne duýgur enjamlaryň köp sanly elektron görnüşi bar.Magnit güýjüni goramak üçin öz ýörite gaplamalarymyzy ulanýarys, magnitleriň howadan howpsuz iberilmegi üçin.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýoklugyna garamazdan, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Ippingük daşama tölegi nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.Gapydan gapy ekspressi adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri agyr ýük daşamak üçin iň oňat çözgütdir.Sargyt mukdary, barmaly ýeri we iberiş usuly barada jikme-jiklikleri maslahat berseňiz, takyk ýük nyrhlaryny getirip bileris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, önümleriň spesifikasiýasy, gözleg hasabaty, RoHS, REACH we zerur bolan ýerlerde beýleki iberiş resminamalaryny öz içine alýan resminamalaryň köpüsini berip bileris.