Biz hakda

göçürip al

Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd.

Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd. seýrek ýer Neodymium magnitini we oňa degişli magnit gurnamalaryny dikligine birleşdirýän öndüriji.Magnit meýdanyndaky deňsiz-taýsyz tejribämiziň we baý tejribämiziň kömegi bilen müşderilere prototiplerden köpçülikleýin önümçilige çenli köp sanly magnit önümleri berip bileris we müşderilere tygşytly çözgütleri tapmaga kömek edip bileris.

Hekaýamyz

2011-nji ýylda seýrek toprak materiallarynyň, esasanam Neodymium seýrek toprak magnitiniň esasy çig maly bolan PrNd we DyFe-iň däli bazaryna şaýat boldy.Şeýle-de, keýpsizlik uzak möhletli durnukly üpjünçilik zynjyryny döwdi we köp magnit bilen baglanyşykly müşderileri has ygtybarly Neodymium magnit üpjün edijilerini gözlemäge mejbur etdi.Müşderileriň isleglerinden ugur alyp, şu ýyl Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd., magnit pudagynda uly tejribe we tejribe toplan hünärmen topar tarapyndan döredildi.

Müşderileriň aşa köp isleglerini kanagatlandyrmak üçin biz iň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyryldygözleg, önümçilik we synag enjamlary, yzygiderli, ýöne artýan ösüşden lezzet almaga kömek edýär.500 tonna Neodymium magnit öndürýän orta göwrümli kompaniýa bolanymyz üçin, müşderileriň magnit we dürli magnit gurnamalary baradaky giňişleýin talaplaryna çalt reaksiýa berip bileris, meselem, Neodymium magnit, ýapyk magnit, magnit kamerasy we magnit, balyk magnit, kanal magnit , çeňňek magnit, rezin bilen örtülen magnit, gaz magnit, ofis magnit, motor magnit we ş.m. Magnitlerimiziň we magnit gurnamalarymyzyň 85% -den gowragy hil talaplaryna laýyk gelýän Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, ABŞ we Japanaponiýa eksport edilýär.

Orta ölçeglerimiz sebäpli orta göwrümli kompaniýalaryň ýagdaýlaryna, talaplaryna we kynçylyklaryna gaty gowy düşünýäris.Şonuň üçin biz orta göwrümli müşderiler bilen hyzmatdaşlyga we öňe gitmäge kömek edýäris.

Mundan başga-da, müşderileriň öz wagtynda tabşyrmak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin adaty magnit gurnamalarynyň köp görnüşi we ululygy bar.

Taslamaňyz barada bize aýdyp bilersiňiz we ideýadan seriýa önümçiligine çenli kömek edip bileris.Häzirki wagtda dizaýn edýändigiňize, ösdürýändigiňize ýa-da önümçiligiňize garamazdan, “Horizon Magnetics” ussat dizaýn we önümçilik toparynyň gymmatly wagt we tygşytly çäreleri goşup biljekdigine ynanarsyňyz.

Gymmatlyklar

Horizon Magnitika elmydama gymmata esaslanýan kompaniýa bolupdy.Gymmatlyklarymyz, işewür hyzmatdaşlarymyz, işgärlerimiz we jemgyýetimiz bilen iş salyşmagymyzy görkezýär.

Jogapkärçilik:Müşderilerimiziň yzygiderli ösýän bazarynda isleglerini kanagatlandyrmak üçin ajaýyp magnitleri we magnit çözgütleri ösdürip we öndürip, geljegimize we jemgyýetimize jogapkärçiligimizi çekýäris.Garaşsyz jogapkärçiligi we topar ruhuny ösdürmäge we iş tejribämiziň, netijeliligimiziň we netijeliligimiziň gözden geçirilmegine, gözegçilik edilmegine we yzygiderli gowulaşmagyna höwes bilen gatnaşýarys.Jemgyýetdäki jogapkärçiligimiziň, işimiziň üstünlikleri bilen üpjün edilendigini bilýäris.Mundan başga-da, işewür hyzmatdaşlarymyzy şuňa meňzeş ahlak kadalaryny kabul etmegi höweslendirmeli.

Innowasiýa:Täzelik “Horizon Magnetics” -iň üstünliginiň esasydyr.Her gün oýlap tapyş ruhumyzdan ylham gözleýäris we henizem ýok çözgütleri döredip, şu günki görüş ertiriň hakykatyna öwrüler ýaly täze ýollary dowam etdirip, hemişe täzeligi maksat edinýäris.Biz işewür hyzmatdaşlarymyz we özümiz üçin täze gözýetimleri açýan bilim, gözleg we geljekki okuw medeniýetini ösdürýäris.

Adalatlylyk:Birek-birege we işewür hyzmatdaşlarymyz bilen iş salyşanymyzda özara adalatlylygy kompaniýamyzyň üstünlik gazanmagynyň şerti hökmünde görýäris.Biziň üpjün edijilerimiz ýa-da müşderilerimiz bolsaňyzam, sizi hormatlamaly we size hormat goýmalydyrys!Bu aralykda, bäsdeşler bilen adalatly we erkin bäsleşigi yzarlamalydyrys.