Mümkinçilikler

Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd. seýrek ýer Neodymium magnitini we oňa degişli magnit gurnamalaryny dikligine birleşdirýän öndüriji.Taslama amalyňyzy ýönekeýleşdirip, ideýadan başlap tä täze önüm döretmäge kömek edip bileris.

Neodimiý magnit önümçiligi

Neodymium magnit önümçiligi, aýratyn-da aýratyn döwürde ýokary hilli magnitleriň we magnit ulgamlarynyň durnukly we üznüksiz üpjün edilmegini üpjün etmek üçin Horizon Magnetics strategiýasynyň esasyny düzýär, mysal üçin, bahanyň ýokarlanmagy we seýrek toprak materiallarynyň gysga üpjünçiligi.Müşderilerimiziň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin orta göwrümli önümçilik kuwwaty, 500 tonna Neodymium magnit kuwwatyny giňeltmän, dolandyryşy kämilleşdirmezden berk gözegçilikde saklanýar.

1.Strip guýma
2. Jet freze
3.Sintering

Dizaýn we in Engineeringenerçilik

Biz bir kynçylygy gowy görýäris we müşderileriň üýtgeşik funksiýalaryny ýerine ýetirmek üçin ýöriteleşdirilen magnit çözgütleri bilen gyzyklanýarys.Magnitika boýunça tehniki bilimlerimiz we seýrek duş gelýän Neodymium magnit ulgamlarynda ýeterlik tejribe bize müşderilere konsepsiýa tapgyryndan başlap önümiň ahyrky durmuşa geçirilmegine çenli täsirli maslahat ýa-da dizaýn hyzmatyny bermäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, müşderilere bar bolan dizaýnlary optimizirlemek üçin ters in engineeringenerçilik hyzmaty bar.

1.ICP
2. Lazer bölejikleriniň ölçeg synagy
3.Metalloskop

Öýde ýasamak we işlemek

Döwrebap işleýiş enjamlarymyzyň giň toplumy, magnit blok işleýşiniň we gözegçilik astynda metal bölekleriniň öndüriliş wagtyny we hilini üpjün edýär.Az mukdarda, berk çydamlylyk, gyssagly eltip bermek, çylşyrymly prosesler we ş.m. ýaly müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp biler. Esasanam täze önüm üçin içerki kuwwat ösüş prosesini çaltlaşdyrmak we döredijilik syrlaryna gözegçilik etmek üçin prototipi wagtynda öndürip biler. täze önümler gizlin.

<Samsung i8, Samsung VLUU i8>
2. CNC enjamlaşdyryş

Hil kepilligi

Ygtybarly seýrek ýer magnit üpjünçisi hökmünde Horizon Magnetics, yzygiderli gowulaşmak arkaly müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň ýokary hilli derejä çalyşýar.Öňdebaryjy awtomatiki gözleg enjamlary, awtoulag ýaly berk programmalar üçin nol kemçiligi bolan ýokary sesiň her magnitiniň hil talaplaryna laýyk gelýän magnit akymyny we burç gyşarmagyny çalt we takyk gözden geçirmäge mümkinçilik berýär.Seýrek ýer magnitlerimiz we gurnamalarymyz RoHS we REACH laýyklygydyr.

1.Magnit häsiýetleri synag ediji
2.HAST
3.X-şöhleli örtük galyňlygy barlaýjy

Giňişleýin magnit önümleri üçin bir gezeklik üpjünçilik

Balyk tutmak magnitleri, ýapyk magnitler, gaz magnitleri, çeňňek magnitleri we ofis magnitleri ýaly elýeterli standartlaşdyrylan Neodymium magnit gurnamalarynyň görnüşleri we ululyklary çalt eltip bermek üçin elýeterli.Neodimiý magnit öndürmek we içerde ýasamak, isleg boýunça dürli seýrek ýer magnit ulgamlaryny sazlap biler.Magnitika boýunça tejribe bize az mukdarda beýleki hemişelik magnit materiallaryny bermäge mümkinçilik berýär, ýöne bir iberişde amatly birleşmeli.

1.Motor Magnit
2.Preton beton magnit
3.Magnit gurnamalary