Akym dykyzlygy üçin kalkulýator

Magnit akymynyň dykyzlygy ýa-da bir magnit üçin magnit meýdanynyň güýji magnit ulanyjylary üçin magnit güýji barada umumy düşünje almak aňsat.Köp ýagdaýlarda, Tesla Meter, Gauss Meter we ş.m. ýaly guralyň üsti bilen hakyky magnit nusgasyny ölçemezden ozal magnit güýji maglumatlary almaga garaşýarlar. Horizon Magnetics şeýlelik bilen akym dykyzlygyny hasaplamak üçin ýönekeý kalkulýator taýýarlaýar.Akymyň dykyzlygy, magnitiň ujundan islendik aralykda hasaplanyp bilner.Netijeler, magnit polýusyndan "Z" uzaklykda, okuň meýdan güýji üçin.Bu hasaplamalar diňe Neodymium, Samarium Kobalt we Ferrite magnitleri ýaly "kwadrat aýlaw" ýa-da "göni çyzyk" magnit materiallary bilen işleýär.Alnico magnit üçin ulanmaly däl.
Silindr magnitiniň akym dykyzlygy
Jemi howa boşlugy> 0
Z =mm
Magnit uzynlygy
L =mm
Diametri
D =mm
Galyndy induksiýa
Br =Gauss
Netije
Akymyň dykyzlygy
B =Gauss
Gönüburçly magnitiň akym dykyzlygy
Jemi howa boşlugy> 0
Z =mm
Magnit uzynlygy
L =mm
Ini
W =mm
Boý
H =mm
Galyndy induksiýa
Br =Gauss
Netije
Akymyň dykyzlygy
B =Gauss
Takyklyk beýany

Akym dykyzlygynyň netijesi teoriýa boýunça hasaplanýar we hakyky ölçeg maglumatlaryndan gyşarmagyň käbir göterimleri bolup biler.Aboveokardaky hasaplamalaryň doly we takyk bolmagyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary etsek-de, olar hakda kepillik bermeýäris.Girişiňize minnetdar bolarys, düzedişler, goşmaçalar we gowulaşdyrmak üçin teklipler barada bize ýüz tutuň.