Habarlar

 • Malaýziýa seýrek Earther eksportyny gadagan etse näme etmeli?

  Malaýziýa seýrek Earther eksportyny gadagan etse näme etmeli?

  “Roýter” habar gullugynyň habaryna görä, Malaýziýanyň premýer-ministri Anwar Ybraýym duşenbe güni (11-nji sentýabr) Malaýziýanyň seýrek toprak çig malynyň eksport edilmegini gadagan etmek syýasatyny işläp düzjekdigini, çäklendirilmedik magdan we eksport sebäpli şeýle strategiki çeşmeleriň ýitmeginiň öňüni aljakdygyny aýtdy.Anwar hökümetiň ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýylyň maýy Möhüm peseliş bilen seýrek ýerleriň bahalarynyň sanawy

  2023-nji ýylyň maýy Möhüm peseliş bilen seýrek ýerleriň bahalarynyň sanawy

  5-nji maýda Hytaý Demirgazyk Seýrek Earther Topary 2023-nji ýylyň maý aýynda seýrek toprak önümleriniň sanaw bahalaryny yglan etdi, netijede seýrek ýer önümleriniň bahasy ep-esli arzanlady.Lantan oksidi we seriý oksidi 2023-nji ýylyň aprelinden üýtgemän 9800 ýuana / tonna habar berdi. Praseodymium Neodymi ...
  Koprak oka
 • Hytaý, seýrek ýer magnit tehnologiýalarynyň eksportyny gadagan etmegi göz öňünde tutýar

  Hytaý, seýrek ýer magnit tehnologiýalarynyň eksportyny gadagan etmegi göz öňünde tutýar

  Mediaapon metbugaty Hytaýyň ABŞ-nyň Hytaýa girizen tehnologiýa eksport çäklendirmelerine garşy durmak üçin seýrek ýer magnit tehnologiýalarynyň eksportyny gadagan etmegi göz öňünde tutýandygyny habar berdi.Çeşme adam, Hytaýyň ösen ýarymgeçirijilerde yzda galmagy sebäpli “...
  Koprak oka
 • Hytaý 2023-nji ýyldaky seýrek ýer kwotasynyň 1-nji topary

  Hytaý 2023-nji ýyldaky seýrek ýer kwotasynyň 1-nji topary

  24-nji martda Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi we Tebigy baýlyklar ministrligi 2023-nji ýylda seýrek toprak gazyp almak, eritmek we bölmek boýunça ilkinji partiýa üçin umumy gözegçilik görkezijileriniň berilmegi barada habar berdiler: birinji partiýa üçin umumy gözegçilik görkezijileri seýrek ...
  Koprak oka
 • Hytaý COVID-19 düzgünlerini optimallaşdyrýar

  Hytaý COVID-19 düzgünlerini optimallaşdyrýar

  11-nji noýabrda öňüni alyş we gözegçiligi has optimizirlemek üçin 20 sany çäre yglan edildi, elektrik toguny kesmek mehanizmini ýatyrdy, gelýän syýahatçylar üçin COVID-19 karantin möhletini azaltdy ... closeakyn aragatnaşyklar üçin “7 gün merkezleşdirilen izolýasiýa + 3 gün öý” dolandyryş çäresi saglyk mon ...
  Koprak oka
 • Europeanewropaly alymlar seýrek ýer metallaryny ulanman täze magnit öndürmegiň usulyny tapdylar

  Europeanewropaly alymlar seýrek ýer metallaryny ulanman täze magnit öndürmegiň usulyny tapdylar

  Europeanewropaly alymlar seýrek ýer metallaryny ulanman ýel turbinalary we elektrik ulaglary üçin magnit ýasamagyň usulyny tapyp bilerler.Iňlis we Awstriýa gözlegçileri tetrataenit ýasamagyň usulyny tapdylar.Önümçilik prosesi täjirçilik taýdan mümkin bolsa, günbatar ýurtlary depelerini ep-esli azaldar ...
  Koprak oka
 • ABŞ Hytaýdan neodiý magnitleriniň importyny çäklendirmezlik kararyna geldi

  ABŞ Hytaýdan neodiý magnitleriniň importyny çäklendirmezlik kararyna geldi

  21-nji sentýabr, Ak tam çarşenbe güni ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýdeniň Söwda ministrliginiň 270 günlük gözleg netijelerine esaslanyp, Neodimium seýrek ýer magnitleriniň esasan Hytaýdan getirilmegini çäklendirmezlik kararyna gelendigini aýtdy.2021-nji ýylyň iýun aýynda Ak tam 100 günlük üpjünçilik c ...
  Koprak oka
 • 2-nji seýrek ýer üçin 2022 indeksiň 25% ýokarlanmagy

  2-nji seýrek ýer üçin 2022 indeksiň 25% ýokarlanmagy

  17-nji awgustda Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi we Tebigy baýlyklar ministrligi 2022-nji ýylda seýrek toprak gazyp almak, eritmek we bölmek boýunça ikinji partiýa üçin umumy gözegçilik indeksini bermek barada habarnamany berdiler. Bildirişe görä, umumy gözegçilik görkezijileri ...
  Koprak oka
 • Hytaýda önümçilik satyn alyş dolandyryjysynyň indeksi iýul aýynda

  Hytaýda önümçilik satyn alyş dolandyryjysynyň indeksi iýul aýynda

  Çeşme: Milli statistika býurosy Önüm satyn alyjylaryň dolandyryjylarynyň görkezijisi gysyş çägine düşdi.2022-nji ýylyň iýul aýynda adaty möwsümden daşary önümçiligiň, bazaryň isleginiň ýeterlik bolmazlygynyň we ýokary energiýa sarp edýän pudaklaryň, önümçiligiň pes gülläp ösmegi ...
  Koprak oka
 • Şenghe çeşmeleri REO däl-de, magdan bolmak üçin 694 million tonna analiz edýär

  Şenghe çeşmeleri REO däl-de, magdan bolmak üçin 694 million tonna analiz edýär

  Şenghe Resurslary REO däl-de, 694 million tonna seýrek toprak magdany bolmaly.Geologiýa hünärmenleriniň giňişleýin seljermesine görä, “Türkiýäniň Beýlikowa sebitinde tapylan 694 million tonna seýrek toprak baradaky maglumatlaryň nädogry ýaýramagy çak edilýär.694 millio ...
  Koprak oka
 • Türkiýe 1000 ýyldan gowrak wagt bäri täze seýrek ýer magdan meýdançasynyň islegini tapdy

  Türkiýe 1000 ýyldan gowrak wagt bäri täze seýrek ýer magdan meýdançasynyň islegini tapdy

  Recentlyakynda Türk metbugatynyň habaryna görä, Türkiýäniň energiýa we tebigy baýlyklar ministri Fatih Donmez ýakynda Türkiýäniň Beýlikowa sebitinde 694 million tonna seýrek toprak elementiniň tapylandygyny, şol sanda 17 dürli seýrek ýer endemiki elementiniň tapylandygyny aýtdy.Türkiýe bolar ...
  Koprak oka
 • “Dragon Boat” festiwaly “Horizon Magnetics” -den salam

  “Dragon Boat” festiwaly “Horizon Magnetics” -den salam

  “Dragon Boat” festiwaly Hytaýyň däp bolan festiwalydyr.3-5-nji iýunda dynç alarys.Häzirki wagtda müşderilere, üpjün edijilere we hyzmatdaşlara Dragon Boat Festiwalynda üstünlik arzuw edýäris!2022-nji ýylda ýene-de birek-birege goldaw bereris we seýrek ýer magnitlerimiz, magnit ýygnaklarymyz we ma ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3