Näme üçin NdFeB Magnit gury görnüşli suw ölçeginde ulanylýar

Gury görnüşli suw hasaplaýjy, ölçeg mehanizmi magnit elementleri bilen dolandyrylýan we hasaplaýjy ölçenen suw bilen baglanyşykda bolmadyk rotor görnüşli suw hasaplaýjysyny aňladýar.Okamak düşnükli, metr okamak amatly we ölçeg takyk we çydamly.

Magnetiki sürüşde gury görnüşli suw ölçeginde ulanylýan NdFeB magnit

Gury suw hasaplaýjynyň hasaplaýyş mehanizmi ölçenen suwdan dişli guty ýa-da izolýasiýa plastinkasy bilen bölünýändigi sebäpli, hasaplaýyş mehanizminiň kadaly işlemegini we aýdyňlygyny üpjün etmek üçin suwdaky togtadylan hapalar täsir etmeýär. okamak.Şol bir wagtyň özünde, çygly suw hasaplaýjysynda bolşy ýaly, metriň içindäki we daşyndaky temperatura tapawudy sebäpli aýnanyň aşagyndaky duman ýa-da kondensirlenen suw damjasy sebäpli suw hasaplaýjysynyň okalmagyna täsir etmez.

Gury görnüşli suw hasaplaýjynyň ýarylan görnüşi

Gury suw hasaplaýjy bilen çygly suw hasaplaýjynyň arasyndaky iň uly tapawut, ölçeg mehanizmidir.Awtoulag tigirleri gün enjamlaryndan bölünip aýrylýar we tigir tekeriniň ýokarky ujy gün dişli aşaky ujundaky hemişelik magnitler bilen birleşdirilýär.Suw akymy aýlaw tigirini aýlanmaga iterende, hereketlendirijiniň ýokarky ujundaky we gün dişli aşaky ujundaky magnitler gün enjamlaryny sinhron aýlanmak üçin biri-birini özüne çekýär ýa-da yza çekýär we suw suwdan akýar metr merkezi geçiriji hasaplaýjy tarapyndan ýazylýar.

Magnit hereketlendiriji suw hasaplaýjy üçin esasy bölekler

Çeçen suw geçirijisinden akýan suwuň umumy mukdaryny ölçemek üçin gural hökmünde gury görnüşli suw hasaplaýjy, senagat, söwda binalary we ýaşaýyş jaýlary üçin ulanylyp bilner.Bar bolan gury görnüşli suw hasaplaýjy, hereketi geçirmek üçin esasan magnit birikdiriş gurluşyna daýanýar.Gury görnüşli suw hasaplaýjynyň esasy düzüm bölegi hökmünde, gury görnüşli suw hasaplaýjysynyň işleýşine we işleýşine gönüden-göni täsir edýär, ýagny gury görnüşli suw hasaplaýjynyň aralyk derejesini we ölçeg aýratynlyklaryny, takyklygyny we durnuklylygyny kesgitleýär. gury görnüşli suw hasaplaýjy.

Düwürtik tigiriň we gün şöhleleriniň dürli magnit geçiriş usullary geçiriş garşylygyna täsir eder, şeýlelik bilen suw hasaplaýjynyň görkeziji mehanizminiň duýgurlygyna täsir eder.Esasan aşakdaky magnit geçiriş reesimleri bar: eksenel özara çekişiň magnit bilen birikdirilen geçiriş tertibi we radial yza gaýtmagyň magnit geçiriş tertibi.Gury görnüşli suw hasaplaýjysynda ulanylýan hemişelik magnit Ferrit, Neodymium Iron Bor we käwagt öz içine alýarSamarium Kobaltmagnit.Görnüşisuw ölçeýji magnitköplenç ulanylýan halka magnit, silindr magnit we blok magnit bar.

Magnit geçiriş tertibi

Çygly suw hasaplaýjysy bilen deňeşdirilende, gury suw hasaplaýjynyň ýörite magnit bilen birikdirilen gurluşy diňe bir artykmaçlyklary kepillendirmän, eýsem ýüze çykýan kynçylyklary hem döredýär.Ulanylyşyna üns bermeli!

1. Suw ölçeýjiniň hereketlendirijisi bilen hasaplaýyş merkeziniň dişli arasyndaky baglanyşyk magnit birikdirmesi bilen amala aşyrylandygy sebäpli, suw basyşyna we suwuň hiline bildirilýän talaplar ýokary.Suw basyşy ep-esli üýtgese, suw hasaplaýjynyň ters hadysasy köplenç ýüze çykýar.Suwuň hili gaty pes bolsa, hereketlendirijiniň üstündäki Neodymium magnitleri hapalardan doly bolup biler, netijede geçirijiniň pes bolmagy mümkin.

2. Uzak wagtlap ulanylandan soň, birleşdiriji magnitiň demagnetizasiýasy kiçi birikdirme momentine we uly başlangyç akymyna sebäp bolýar.

3. Geçiriji magnit birikdirilende magnit garşy halka goşulsa-da, güýçli magnit päsgelçiligi suw hasaplaýjysynyň ölçeg aýratynlyklaryna täsir edip biler.


Iş wagty: Awgust-17-2022