Magnit kodlarda diametrik NdFeB magnit diski nähili ulanylýar

Magnit kodlaýjynyň gurluşy

Magnit aýlaw kodlaýjysyny sökmek mümkinçiligiňiz bar bolsa, adatça ýokarda görkezilişi ýaly içki gurluşy görersiňiz.Magnit kodlaýjy mehaniki şahdan, gabyk gurluşyndan, kodlaýjynyň soňundaky PCB ýygnagyndan we kiçijikden ybaratdisk magnitmehaniki şahanyň ujundaky mil bilen aýlanýar.

Magnit kodlaýjy aýlanma ýagdaýynyň seslenmesini nädip ölçär?

Zalyň täsiri: magnit meýdany tok akymyna perpendikulýar ugurda ulanylanda elektrik toguny geçirýän geçirijiniň arasynda potensial tapawudyň öndürilmegi.

Geçirijä ulanylýan magnit meýdany

Geçirijä ulanylýan magnit meýdany ýokardaky ok bilen görkezilen ugurda häzirki akym ýoly bilen ok hökmünde aýlansa, magnit meýdany bilen geçirijiniň arasyndaky burçuň üýtgemegi sebäpli Zalyň potensial tapawudy üýtgär we Mümkin bolan tapawudyň üýtgemegi tendensiýasy sinusoidal egridir.Şonuň üçin energiýa geçirijiniň iki gapdalyndaky naprýa .eniýe esasynda magnit meýdanynyň aýlanma burçuny ters hasaplap bolýar.Bu, aýlanyş ýagdaýynyň seslenmesini ölçemekde magnit kodlaýjynyň esasy iş mehanizmidir.

Magnit meýdanynyň aýlanma ýagdaýy we çykyş naprýa .eniýesi

Çözgüdiň özara perpendikulýar çykyş rulonlarynyň iki toplumyny ulanýandygy prinsipine meňzeşlikde, magnit kodlaýjyda magnit meýdanynyň aýlanýan ýeriniň arasyndaky üýtgeşik laýyklygy üpjün etmek üçin iki (ýa-da iki jübüt) zal induksiýa elementleri hem zerur. we çykyş naprýa .eniýesi (kombinasiýa).

Magnit kodlaýjylarda ulanylýan zal datçikleri (çipler) adatça ýokary integrasiýa derejesine eýe

Häzirki wagtda magnit kodlaýjylarda ulanylýan Hall datçikleri (çipler) adatça ýokary derejeli integrasiýa derejesine eýe bolup, diňe bir ýarymgeçiriji komponentleri we degişli signallary gaýtadan işlemek we sazlamak zynjyrlaryny birleşdirmän, eýsem sin we kosin analogy ýaly dürli signal çykyş modullaryny hem birleşdirýär. signallar, kwadrat tolkun sanly derejeli signallar ýa-da awtobus aragatnaşygynyň çykyş bölümleri.

Miliň ujundaky süzülen Neodymium magnit ýaly hemişelik magnit

Şeýlelik bilen, kodlaýjy aýlanýan şahanyň soňunda magnit meýdany döredýän, süzülen Neodymium magnit ýaly hemişelik magnit guruň, ýokarda ady agzalan zal datçiginiň çipini PCB zynjyr tagtasyna ýerleşdiriň we kodlaýjynyň soňundaky hemişelik magnit bilen ýakynlaşyň. belli bir talaplara (ugur we aralyk) laýyklykda mil.

Magnit, zal datçigi we ýagdaýy

Zal datçiginden naprýatageeniýe signalynyň çykarylyşyny PCB zynjyr tagtasy arkaly seljermek bilen, kodlaýjy rotoryň aýlanýan ýagdaýyny kesgitläp bolýar.

Magnit kodunyň gurluşy we iş prinsipi bu hemişelik magnit hakda aýratyn talaplary çözýär, mysal üçin magnit materialy, magnit görnüşi, magnitleşme ugry we ş.m.diametrli magnitlenen Neodymium magnitdisk iň oňat magnit görnüşidir.Ningbo Horizon Magnetics, magnit kodlaryny öndürijileriň köpüsini käbir ululyklar bilen üpjün etmekde tejribelidiametrli Neodymium disk magnitleri, D6x2.5mm we D10x2.5mm diametrli disk Neodymium magnitleri iň meşhur modeller.

Adaty optiki kodlaýjy bilen deňeşdirilende, magnit kodlaýjynyň çylşyrymly kod diski we ýagtylyk çeşmesine mätäç däldigini, komponentleriň sanynyň azdygyny we kesgitlemegiň gurluşynyň has ýönekeýdigini görmek bolýar.Mundan başga-da, “Hall” elementiniň berk gurluşy, kiçi göwrümi, ýeňil agramy, uzak ömri, titremä garşylygy, tozandan, ýagdan, suw buglaryndan we duz dumanynyň hapalanmagyndan ýa-da poslama garaşmagy ýaly köp artykmaçlygy bar.

Elektrik hereketlendirijisiniň aýlanma ýagdaýynda seslenişde ulanylýan magnit kodlaýjynyň sinterlenen NdFeB magnit silindri

Magnit kodlaýjy tehnologiýasy elektrik motorynyň aýlanma ýagdaýyna jogap berlende ,.sintezlenen NdFeB magnit silindrimagnit kodlaýjynyň hereketlendirijiniň ujunda göni oturdylyp bilner.Şeýlelik bilen, adaty seslenme kodlaýjysyny ulananyňyzda zerur geçiş birikdiriji rulmany (ýa-da birikdirmegi) ýok edip biler we mehaniki şahanyň titremesi sebäpli kodlaýjynyň işlemezligi (ýa-da zeper ýetmegi) howpuny azaldýan kontaktsyz pozisiýany ölçäp biler. elektrik motorynyň işleýşi.Şonuň üçin elektrik hereketlendirijisiniň işleýşiniň durnuklylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.


Iş wagty: Iýul-21-2022