Disk SmCo Magnet

Gysga düşündiriş:

Disk SmCo magnit, Samarium Kobalt çybyk magnit ýa-da Samarium Kobalt disk magnit, tegelek şekilli SmCo magnitleriniň bir görnüşidir.Disk ýa-da SmCo magnit, gündelik işde adaty sarp edijiler tarapyndan Neodymium magnit ýaly seýrek ulanylýar, ýokary iş temperaturasy we 350C derejä çenli zerur däl häsiýetleri sebäpli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mundan başga-da, “SmCo” magnitini döwmek aňsat, soň bolsa ýönekeý özüne çekiji programma wagtynda döwmek ýa-da döwmek aňsat.Şonuň üçin gymmat SmCo magnit, adatça beýleki magnitleriň ýerine ýetirip bilmeýän ýokary öndürijilikli senagat amaly üçin.

Howpsuzlyk awtoulag üçin göz öňünde tutulýan ilkinji we iň möhüm faktor.SmCo magnitiniň ajaýyp ýylylyk durnuklylygy we ýokary iş temperaturasy sebäpli awtoulag SmCo magnit disk üçin iň uly bazarlardan biridir, mysal üçin datçiklerde we ot ýakmak üçin ulanylýar.Ot alma rulonlarynyň köpüsi, 125C derejesinde durnukly işlemek üçin we 150C derejedäki käbir ýörite dizaýnlar üçin niýetlenendir, soňra Sm2Co17 magnit zerur ýokary temperatura hökman garşy durmak üçin başarnykly material bolar.Meşhur disk SmCo magnit ululygy D5 x 4 mm, birnäçe meşhur awtoulag datçigi öndürijileri tarapyndan ulanylýarBorgWarner, Delphi, Bosch,Kefikowe ş.m.

Awtoulag, harby, lukmançylyk we ş.m. ýaly berk we nol kemçilik talaplary üçin SmCo magnitleriniň köpçülikleýin önümçiligini üpjün etmek ukybymyz bar, hil ulgamy we zerur önümçilik we synag enjamlary bilen birlikde käbir iş we ahyrky gözleg, esasanam awtomatiki enjamlar enjamlaşdyryldy her taýýar magnit üçin magnit burçuň gyşarmagyny, akymyny, ýerüsti gaus we ş.m. 100% barlamak we tertiplemek!

Magnit burç gyşarmasy, akym we ýerüsti gaussda awtomatiki barlag we tertipleşdirmek

Disk SmCo magnit, mikrotolkun aragatnaşygynda ulanylýan aýlanyjylar ýa-da izolýatorlar üçin zerur magnit materialy we esasanam ýokary magnit häsiýetleri we temperatura durnuklylygy sebäpli bäşinji nesil.5-nji nesil iň ýokary maglumat tizligini 20 Gbit / s çenli ýetirmek üçin niýetlenendir we 5G mmWave (millimetr tolkun) ýaly täze spektrlere giňelip, has köp tor kuwwatyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.Şeýle hem 5G has çalt jogap bermek üçin has pes gijä galmagy üpjün edip biler we ulanyjylaryň aýlanyp ýörkä-de maglumatlaryň nyrhlary yzygiderli ýokary bolmagy üçin umumy birmeňzeş ulanyjy tejribesini berip biler.Şonuň üçin 5G ýakyn wagtda ulag ulgamynda we senagat IOT-da möhüm rol oýnar.2019-njy ýyldan bäri dünýäde esasanam Hytaýda 5G esasy stansiýalarynyň köpelmegi bilen, aýlanyjylara, soň bolsa Sm2Co17 disk ýa-da çybyk magnitlere bolan isleg partlaýjy ösüşi başdan geçirýär.


  • Öňki:
  • Indiki: