Magnit datçiklerinde seýrek ýer magnitleri ulanylýar

Magnit datçigi, magnit meýdany, tok, stres we dartyş, temperatura, ýagtylyk we ş.m. ýaly daşarky faktorlar sebäpli dörän duýgur komponentleriň magnit häsiýetleriniň üýtgemegini degişli fiziki mukdarlary kesgitlemek üçin elektrik signallaryna öwürýän datçik enjamydyr. .Magnit datçikler häzirki zaman senagatynda we elektron önümlerinde induksiýa magnit meýdanynyň intensiwligi bilen ugur, tok we pozisiýa ýaly fiziki parametrleri ölçemek üçin giňden ulanylýar.

Magnit datçiklerinde ulanylýan seýrek ýer magnitleri

Kompas: Earther magnit meýdany öndürer.Eartheriň üstündäki magnit meýdanyny ölçäp bilseňiz, kompas ýasap bilersiňiz.

Häzirki datçik: Häzirki datçik magnit meýdany datçisidir.Häzirki datçikler durmuş enjamlarynda, akylly setde, elektrik ulaglarynda, ýel energiýasy öndürmekde we ş.m. ulanylyp bilner.

Positionerleşiş datçigi: Magnit bilen magnit datçigiň arasynda ýagdaý üýtgemesi bar.Positioneriň üýtgemegi çyzykly bolsa, çyzykly datçikdir.Eger aýlanýan bolsa, aýlanma datçigi.

Aragatnaşyk däl datçikler magnit materiallaryny ulanýarlar.Mysal üçin, Zal datçigi, awtoulag ýagdaýy datçigi, motor tizligi datçigi, ýük datçigi, howpsuzlyk duýduryş datçigi, magnitostriktiw pozisiýa datçigi, awtoulag tormoz datçigi, awtoulag tigir tizligi datçigi, magnit dolandyryş datçigi, ulagyň tizligi datçigi, suw akymy datçigi, induktiw datçik, induktiw datçik we ş.m.

Zal datçiginiň we magnitiň adaty ulanylyşy

Bu datçikler we magnitler magnit meýdanynyň ululygyny kesgitlemek ýa-da ferromagnit materiallary tapmak üçin datçige goşulan asyl magnit materialyny ulanmak üçin bilelikde işleýärler!Dürli datçikleriň dürli talaplary barlygy sebäplimagnit datçik magnit materiallarytalap edilýänler hem başga.Käbir datçikler ýokary temperaturada we durnukly gurşawda işlemeli, şonuň üçin süzülmeliSamarium Kobalt magnit.Käbir datçiklere kiçi göwrümli we ýokary magnit güýji talaplary sebäpli Neodymium Iron Bor magnit materialy süzülmeli.Käbir datçikler magnitleriň ululygyna we magnit häsiýetlerine gaty duýgur däl, şonuň üçin ferrit magnitini ulanmagy göz öňünde tutup bilerler.

Uzak möhletli ýokary derejeli ünsümiziň netijesindeseýrek ýer magnitleriaşa yzygiderlilikde we durnuklylykda, Ningbo Horizon Magnetics müşderilere, esasanam Hall senor öndürijilerine daşarky magnit meýdanlarynyň takyklygy, duýgurlygy we ygtybarly ölçegleri bilen magnit duýgur çözgütlerini gowulandyrmaga kömek edýär.


Iş wagty: Iýun-20-2022