Neodymium kiçijik magnit

Gysga düşündiriş:

Neodymium kiçijik magnit ýa-da mikro magnit, inçe diametri bolan uzyn magnit silindr, gysga uzynlygy uly disk magnit, gysga boýly uzyn ýa-da giň blok magnit, halka ýaly inçe galyňlygy bolan bir ýa-da birnäçe ugry bolan kiçi göwrümli Neodymi magnitlerini aňladýar ýa-da inçe diwar galyňlygy bolan turba magnit we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Umuman aýdanyňda, diametri 3 mm-den kiçi tegelek magnit, galyňlygy 1 mm-den gysga bolan disk ýa-da blok magnit, işleýiş tehnologiýasy ýa-da hil gözegçiligi umumy ululykdaky magnitlerden düýpgöter tapawutlanar, soň bolsa kiçijik ýa-da mikro magnitler hökmünde kabul edilip bilner.

Günäkärleri göz öňünde tutsakNdFeB magnitMagnit häsiýetleri we beýleki umumy işleýiş böleklerinden tapawutlylykda ýerüsti bejermek barada käbir aýratyn talaplary bar, kiçijik Neodymium magnitini öndürmek, enjamlaşdyrmak ýa-da zerur hilli Neodymium mikro magnitini üpjün etmek aňsat däl.

Neodiminiň kiçijik magnitini göz öňüne getirmekden has kyn.Käbir adamlar mikro Neodymium magnitiniň diňe işlenip taýýarlanylanda has köp ünsi talap edýändigini pikir edip bilerler, ýöne hakykat düýbünden başga.Magnit häsiýetleri, magnit meýdanynyň güýji ýa-da magnit akymy inçe galyňlygy bilen birmeňzeş ululykdaky magnitler üçin uly bolup biler.Köp adamlar her magnitiň arasyndaky işleýiş çydamlylygy magnitiň ululygyna ýa-da göwrümine has az tapawut, soň bolsa magnit meýdanynyň güýjünde has kiçi tapawut döredýär diýip pikir edýärler.Şeýle-de bolsa, magnit häsiýetleri her magnit blokynyň içinde, her magnit blokynyň arasynda we köp magnit bloklarynyň arasynda gowy dolandyrylyp bilinmese, inçe magnitleriň arasyndaky magnit häsiýetleri has galyň magnitlerden has uludyr.

Biziň üçin sag boluňtakyk gaýtadan işleýän enjamlar, 10 ýyldan gowrak tejribeli işleýiş inersenerleri we soňky on ýylda müşderileri sansyz kiçijik Neodymium magnitleri bilen üpjün etmekde tejribeli bilimler, Horizon Magnetics, ähli önümçilik we QC prosesleri, şol sanda magnit blok öndürmek, gaýtadan işlemek, hilini öndürmek we gözegçilikde saklamak ukybyna eýe. örtük, magnitleşdirmek, gözden geçirmek we ş.m. Häzirki wagtda, Neodymium magnit görnüşine we her ugur boýunça umumy ölçeglerine baglylykda, kiçijik diametri 0,2 mm we kiçijik galyňlygy 0,15 mm bolan süzülen Neodymium magnitlerine gözegçilik edip bileris.

Takyk enjamlar kiçijik magnitler


  • Öňki:
  • Indiki: