Iki taraplaýyn balyk tutmak magneti

Gysga düşündiriş:

Materiallaryna we işleýşine esaslanyp, iki taraplaýyn magnit iki taraplaýyn güýçli Neodymium halas edilmegi hem diýilýärbalyk tutmak üçin magnithazyna awlamak üçin.Esasan güýçli seýrek ýer Neodymium magnitinden, polat korpusdan we aýrylmaz göz boltlaryndan ýasalan innowasiýa magnit ulgamy.Üýtgeşik dizaýn, magnit balyk tutmak, asmak, götermek we demirden ýasalan dürli önümleri almak ýaly giň ulanyşa eýe bolmak üçin aşa güýçli güýç döretmek üçin ýönekeý kiçi iki taraply balyk magnitini döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iki taraplaýyn balyk tutmak magnitiniň aýratynlyklary

1. Çalyşýan poslamaýan polatdan ýasalan göz gabagy: Bu dizaýn, ulanyjylara ýörite goşundylaryny ýerine ýetirmek üçin ýörite çeňňekleri ulanmaga mümkinçilik berýär.

2. Göz gabagy bilen balyk tutmak magnitiniň arasynda has ýokary berkidiş: uptiýaçlyk halka, göz gabynyň yza çekilmegi we balyk magnitini ýitirmek howpuny azaldar.

3. Iki gezek özüne çekiji taraplar: Bu dizaýn, magnit güýji bilen meýdany iki esse köpeldýär, şol bir ululykdaky iki taraplaýyn balyk tutmak magnitini hazynalary üstünlikli awlamak ähtimallygyny ýokarlandyrar.

Iki taraplaýyn magnit 3

Iki taraplaýyn magnit nädip öndürmeli

1. Gözleg we gözleg we simulýasiýa: Müşderileriň çylşyrymly talaplaryna laýyklykda, magnit materialy, görnüşi, ululygy, örtügi we derejesi, polat korpus materialy we gabat gelýän ululygy ýaly magnit üçin jikme-jik zerurlyklary bilmek üçin gözleg we simulýasiýa prosesine girmeli. komponentleri ýygnamagyň usuly we ş.m. Soňra dizaýny gutarmak üçin nusga almak zerur.

2. ÖnümçilikNeodimiý magnit: Magnit blokirleme prosesinde, iki taraplaýyn balyk tutmak magnitiniň saklaýyş güýjüni we hilini diýen ýaly kesgitleýän magnit düzümi we önümçilik tehnologiýasy berk gözegçilikde saklanmalydyr.Käwagt, zerur güýç we kiçi ululyklara ýetmek üçin magnit derejesi N35 ýaly pes derejeden has ýokary bolmaly.

3. Polat materialy we gaýtadan işleýän polat korpusyny saýlamak: Polat korpusyň materialy çekiş güýjüne täsir etmek üçinem möhümdir, sebäbi polat korpus diňe merkezde jemlenen seýrek toprak NdFeB magnitiniň magnit güýjüne kömek etmelidir.Mundan başga-da, polat korpus NdFeB hemişelik magnitini döwmekden we döwmekden gorap biler.Gabyň materialy pes uglerod polatdyr.

4. Gara epoksi doldurmak: NdFeB magnit bilen polat korpusyň arasyndaky boşluk, polat korpusda Neodymium magnitini berk düzedip bilýän, soň bolsa Neodymium magnitiniň ýykylmagyndan gorap, soňra bolsa hyzmat möhletini uzaldyp bilýän gara epoksi bilen doldurylýar.

Iki taraplaýyn balyk tutmak magnitini öndüriň

Bäsdeşlerden artykmaçlyklary

1. qualityokary hilli: NdFeB magnit, iň möhüm komponent, magnitiň hilini gözegçilik astynda saklamaga mümkinçilik berýän öz zawodymyz tarapyndan öndürilýär.

2. Çykdajylaryň netijeliligi: Içerki önümçilik, balyk tutmak magnitimizi şol bir hilli, ýöne bäsdeşler bilen deňeşdirilende arzan bahadan üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

3. Çalt eltip bermek: stockarym taýýar önümleriň köpüsi we içerki önümçilik kuwwaty balykçy magnitini wagtynda eltmäge mümkinçilik berýär.

4. Has köp wariant: Has standart wariantlar bar.Mundan başga-da, içerki önümçiligimiz we ýasama önümlerimiz, müşderiler üçin magnit ulgamlarynyň aýratynlaşdyrylan görnüşlerine mümkinçilik berýär.Simpleönekeý bir bitewi satyn alma bilen duşuşyp bileris.

Iki taraplaýyn magnit üçin tehniki maglumatlar

Bölüm belgisi D H M Güýç Arassa agram Iň ýokary iş temperaturasy
mm mm mm kg l g ° C. ° F.
HM-S1-48 48 18 8 80 176 275 80 176
HM-S1-60 60 22 8 120 264 500 80 176
HM-S1-67 67 25 10 150 330 730 80 176
HM-S1-75 75 25 10 200 440 900 80 176
HM-S1-94 94 28 10 300 660 1540 80 176
HM-S1-116 116 32 12 400 880 2650 80 176
HM-S1-136 136 34 12 600 1320 3850 80 176

  • Öňki:
  • Indiki: