Servo motor magnit

Gysga düşündiriş:

Servo motorly magnit ýa-da sero hereketlendirijisi üçin Neodymium magnit, sero hereketlendirijiler üçin berk hil talaplaryny kanagatlandyrmak üçin özboluşly we ýokary öndürijilik hiline eýe.Servo hereketlendirijisi, servo ulgamynda mehaniki komponentleriň işleýşine gözegçilik edýän elektrik motoryny aňladýar.Kömekçi motor üçin gytaklaýyn tizligi üýtgedýän enjam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Servo motor magnitleri dolandyryşyň takyk tizligini we pozisiýasynyň takyklygyny üpjün etmek üçin sero hereketlendirijilerini üpjün edýär we dolandyryş obýektini sürmek üçin naprýatageeniýe signalyny tork we tizlige öwrüp bilýär.Servo motoryň rotor tizligi giriş signaly bilen dolandyrylýar we çalt reaksiýa berip biler.

Rexrotyň Indramat bölümi 1978-nji ýylda Gannower söwda ýarmarkasynda MAC hemişelik magnit AC servo motor we hereketlendiriji ulgamyny resmi taýdan işe girizeninden bäri, bu AC sero tehnologiýasynyň täze nesliniň amaly tapgyra gadam basandygyny görkezýär.1980-nji ýyllaryň ortalarynda we ahyrynda her kompaniýanyň önümleriniň doly toplumy bardy.Bütin sero bazary AC ulgamlaryna ýüzlenýär.Performanceokary öndürijilikli elektrik sero ulgamlarynyň köpüsi hemişelik magnit sinhron AC servo hereketlendirijisini ulanýarlar we dolandyryş sürüjisi esasan çalt we takyk ýerleşişi bilen doly sanly pozisiýa sero ulgamyny kabul edýär.Siemens ýaly adaty öndürijiler bar,Kollmorgen, Panasonic,Kaaskawawe ş.m.

Servo motorynyň takyk işlemegi sebäpli, işiň takyklygy we ýokary öndürijiligi barada berk talap bar, bu esasan sero hereketlendirijiler üçin Neodymium magnitleriniň hiline baglydyr.Has ýokary magnit häsiýetleriniň köp bolmagy sebäpli, Neodymium magnit, Ferrite, Alnico ýa-da SmCo magnitleri ýaly adaty magnit materiallary bilen deňeşdirilende pes agram we kiçi göwrümli sero hereketlendirijilerini mümkin edýär.

Servo motor magnitleri üçin häzirki wagtda “Horizon Magnetics”, H, SH, UH, EH we AH ýaly aşakdaky üç aýratynlygy bolan Neodymium magnitleriniň ýokary derejeli seriýalaryny öndürýär:

1. Highokarky içerki güýçlilik Hcj: ýokary> 35kOe (> 2785 kA / m), bu magnit demagnetizasiýa garşylygyny ýokarlandyrýar, soňra bolsa motor hereketiniň durnuklylygyny ýokarlandyrýar

2.Köp tersine temperatura koeffisiýentleri: pesden α (Br) <-0.1% / ºC we β (Hcj) <-0.5% / ºC magnit temperaturasynyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar we sero hereketlendirijileriniň has ýokary durnuklylyk bilen işlemegini üpjün edýär

3.Kiç agram düşmek: HAST synag şertinde 2 ~ 5mg / cm2-den pes: 130ºC, 95% RH, 2.7 bankomat, 20 gün sero hereketlendirijileriniň ömrüni uzaltmak üçin magnitleriň poslama garşylygyny ýokarlandyrýar.

Servo motor öndürijilerini magnit bilen üpjün etmek boýunça baý tejribämiziň kömegi bilen Horizon Magnetics, servo motor magnitiniň berk hilini üpjün etmek üçin giňişleýin synaglara mätäçdigine düşünýär.demagnetizasiýa egrileriörtük gatlaklarynyň hilini öwrenmek üçin ýokary temperaturada, örtük gatlaklarynyň hilini öwrenmek üçin PCT & SST, horlanmagy tapmak üçin HAST, yzyna gaýtaryp bolmajak ýitginiň tizligini öwrenmek üçin ýokary temperaturada gyzdyrmak, motor jitterini azaltmak üçin magnit akymynyň gyşarmagy we ş.m.

Servo motor öndürijiligini optimizirlemek üçin magnit synaglary


  • Öňki:
  • Indiki: