Magnitiň ýapylmagy

Gysga düşündiriş:

Magnit ýa-da forma magnitini ýapmak, takyk beton görnüşini düzmek üçin innowasion magnit çözgüdi!Birnäçe güýç modeli bar, ýöne 2100 kg agyrlykdaky magnit Europeewropada, ABŞ-da, Kanadada we Aziýanyň käbir ýurtlarynda iň meşhur modellerden biridir.

Öňünden beton pudagy üçin magnit çözgütleri bilen üpjün edijileriň biri hökmünde “Horizon Magnetics”, çekiç bilen fiziki ýüklemek ýa-da gymmat bahaly stollaryň zaýalanmagy ýaly adaty forma berkidiş usullary sebäpli ýüze çykýan meseleleri çözmek üçin ýapyk magnitleri ösdürýär we öndürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnitiň ýapylmagy barada esasy fakt

1. Material:Neodimiý magnitýokary öndürijilikli we derejeli + Pes uglerod polat bilen

2. faceerüsti bejermek: Sink, Ni + Cu + Ni ýa-da Neodymium magnit + sink üçin epoksi, polat gap üçin boýag ýa-da beýleki zerur tehnologiýa

3. Gap: gasynlanan kartondan gaplanan, soňra bolsa agaç paletde ýa-da gapda gaplanan kartonlar.Gasynlanan kartonyň başyna görä bir, iki, üç ýa-da beýleki bölekler

4. Lifter göteriji leňňer: Öçüriji magnitiň sargyt mukdary uly we bilelikde ibermek aňsat bolanda leňri mugt götermek

Magnit 3

Magnit ýapmakdan kim peýda görýär

1. Pol pollary ýa-da goşa diwarlar ýaly praston beton elementlerini öndürmek üçin stasionar önümçilik ulgamy bolan çaklama ösümlikleri

2. Zawodlar, resminamalary berkitmek üçin birnäçe ýapyk magnit zerur bolan gapylar ýa-da penjireler ýaly çylşyrymly ýa-da kiçi açyklyklary öndürmek üçin çaklaň.

3. Kompýuter elementleriniň käbir aýratyn şekillerini öndürmek üçin çaklama kompaniýalary, mysal üçin radius, resminama görnüşini görkezmek üçin has uzyn ýapyk ulgam däl-de, birnäçe ownuk ýapyk magnit gerek.

4. Öçüriji magnitiň ýokary saklaýyş güýji we aňsat işlemegi baradaky talaplaryny kanagatlandyryp biljekdigini çaklaýan önümçilikden başga islendik kompaniýa

Näme üçin ýapyk magnit saýlamaly?

1. Formanyň ähli materiallary bilen köp görnüşli, mysal üçin agaç, polat ýa-da alýumin

2. Berkidiş işlerinde dürli maksatlara ýetmek üçin birmeňzeş magnit

3. Dürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin 450 Kg-dan 3100 Kg-a çenli has uly ululyklar we güýç

4. Ykjam ululygy, ýeňil we işlemek aňsat

5. pleönekeý we takyk ýerleşiş

6. Kebşirlemekden ýa-da forma tablisasyna berkitmekden gaça duruň, şonuň üçin üstüň gutarmagyny saklaň

7. Formanyň işine uýgunlaşmak üçin birleşdirilen iki sapakly deşik

Öçürmek magnitini nädip ulanmaly

Polat stoluna berk berkitmek üçin magnit güýjüni açmak üçin polat korpusyň üstündäki çalyşýan düwmäni basyň.Magnit güýjüni öçürmek we ýapmak üçin magnit güýjüni öçürmek üçin düwmäni çekmek üçin göteriji leňri ulanyň, soňra bolsa resminamalary sazlaň.Käwagt, çäklendirilmedik programma talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, dürli adapterleri dakmak üçin, ýapyk magnitiň ýokarsynda birleşdirilen iki sany deşik ulanyň.

Öňünden beton zawodlarynda ulanylýan magnitleri ýapmak

Bäsdeşlerden artykmaçlyklary

1. Iň möhüm komponentde deňsiz-taýsyz bäsdeşlik güýji Neodymium magnit, sebäbi Horizon Magnetics gelip çykýar we häzirem barNeodium magnit öndürmek

2. Müşderilerimiziň ýapyş magnitlerini alandan soň hiline ynamly we 100% T / T ýaly töleg şertlerini kabul etmek

3. Magnit kamerler ýaly beton magnitleriň doly üpjünçiligi,magnitleri salyňwe müşderileriň bir gezeklik satyn alşyny kanagatlandyrmak üçin ýörite öndürilen magnit önümlerini öndürmek üçin içerki işleýiş mümkinçilikleri

Öçürmek magnitleri

Magnit ýapmak üçin tehniki maglumatlar

Bölüm belgisi L. L 1 H M W Güýç Iň ýokary iş temperaturasy
mm mm mm mm mm kg l ° C. ° F.
HM-MF-0900 280 230 60 12 70 900 1985 80 176
HM-MF-1600 270 218 60 16 120 1600 3525 80 176
HM-MF-2100 320 270 60 16 120 2100 4630 80 176
HM-MF-2500 320 270 60 16 120 2500 5510 80 176
HM-MF-3100 320 270 60 16 160 3100 6835 80 176

Bejeriş we howpsuzlyk çäreleri

1. Neodymium magnitleriniň içerki hatary arassa bolmaly.Bahalandyrylan güýjüň saklanmagyny we çalşylýan düwmäniň çeýe işlemegini üpjün etmek üçin, ýapyk magnitiň içine betondan girmekden gaça duruň.

2. Ulanylandan soň, poslama garşy goralmagy üçin arassa we ýagly bolmaly.

3. Iň ýokary işleýiş ýa-da saklaýyş temperaturasy 80 below-dan pes bolmaly.Higherokary temperatura, magnit güýjüniň azalmagyna ýa-da düýbünden ýitmegine sebäp bolup biler.

4. Öçüriji magnitiň polat korpusynyň daşynda hiç hili magnit güýji duýulmasa-da, işjeňleşdirilen tarapdaky magnit güýji gaty güýçlidir.Elektron gurallardan we gereksiz ferromagnit metallardan uzakda saklamagyňyzy haýyş edýäris.Kimdir biri kardiostimulýator geýýän bolsa, aýratyn seresap bolmaly, sebäbi güýçli magnit meýdanlary elektrokardiostimulýatorlaryň içindäki elektronikany zaýalap biler.


  • Öňki:
  • Indiki: