Magnit kamerasy

Gysga düşündiriş:

Magnit kamerasy, üçburçluk magnitler ýa-da magnit polat kamera zolaklary, beton diwar panelleriniň we ownuk beton önümleriniň burçlarynda we ýüzlerinde kesilen gyralary döretmek üçin belli bir magnit ulgamydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnit kameranyň gurluşy we ýörelgesi

Güýçli ýasalanNeodymium magnitleriýokary hilli polatdan salnypdyr.Neodymium kanal magnitleriniň gurluşy we ýörelgesi ýaly, polat Neodymium magnitleriniň polýarlygyny has ýokary güýç güýji bilen bir tarapa beýleki tarapa gönükdirýär.Mundan başga-da, ownuk bar magnitleriň köpüsi polatdan mehaniki zeperlerden goralýar.Aragatnaşyk tarapy polat kamerany polatdan ýasalan gurluşykda çalt we takyk ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Magnit kamerasy izoseles sag üçburç şekilli bolup, bir tarapda, goşa tarapda ýa-da gipotenuzada 100% uzynlygynda ýa-da uzynlygynyň 50% -i bilen birnäçe dürli ululykda iberilip bilner.

Magnit Chamfer 4

Magnit kamerany näme üçin ulanmaly?

1. Işlemek aňsat

2. Uzak möhletleýin paýlaşylýan maýa goýumlaryny azaltmak üçin gaýtadan ulanylýan we çydamly

3. Magnit kamerany berkitmek üçin zerur nurbatlar, boltlar, kebşirleme ýa-da elektrik ýok.Positionerleşmek, aýyrmak we arassalamak

4. Dürli ulgamlar üçin mukdary satyn almagy we çykdajylary azaltmak üçin iň köp beton ulgamlary bolan uniwersal

5. Kauçuk kameradan has güýçli ýelimleýji güýç we has uzak ömri

6. Binanyň gutarmak meseleleriniň köpüsini ýok etmek üçin deslapky beton önümlerinde hil netijesini ýokarlandyrmak

Bäsdeşlerden artykmaçlyklary

1. Deňi-taýy bolmadyk bäsdeşlik güýji magnit we öňünden beton senagatynda ulanmak we polat magnit kameralaryny näme we nädip üpjün etmelidigi bilen tanyş,ýapmak magnitlerimüşderileriň aladalaryny çözmek üçin magnit goýuň

2. Gurallaryň bahasyny, soňra bolsa müşderiler üçin önüm bahasyny tygşytlamak üçin has köp ululyk

3. Aksiýadaky standart ululyklar we derrew eltip bermek üçin elýeterli

4. Talap boýunça elýeterli çözgütler

5. Müşderiler bilen meşhur bolan köp sanly magnit kameralary we käbir modellerimiz, beton pudagynda adaty dizaýn ýa-da ululyk hökmünde ykrar edildi.

Magnit kameralary öndürmek we gaplamak

Magnit kamerasy üçin tehniki maglumatlar

Bölüm belgisi A B C Uzynlyk Magnitiň uzynlygy Magnitleşdirilen tarapyň görnüşi Iň ýokary iş temperaturasy
mm mm mm mm ° C. ° F.
HM-ST-10A 10 10 14 3000 50% ýa-da 100% Leeke 80 176
HM-ST-10B 10 10 14 3000 50% ýa-da 100% Iki gezek 80 176
HM-ST-10C 10 10 14 3000 50% ýa-da 100% Leeke 80 176
HM-ST-15A 15 15 21 3000 50% ýa-da 100% Leeke 80 176
HM-ST-15B 15 15 21 3000 50% ýa-da 100% Iki gezek 80 176
HM-ST-15C 15 15 21 3000 50% ýa-da 100% Leeke 80 176
HM-ST-20A 20 20 28 3000 50% ýa-da 100% Leeke 80 176
HM-ST-20B 20 20 28 3000 50% ýa-da 100% Iki gezek 80 176
HM-ST-20C 20 20 28 3000 50% ýa-da 100% Leeke 80 176
HM-ST-25A 25 25 35 3000 50% ýa-da 100% Leeke 80 176
HM-ST-25B 25 25 35 3000 50% ýa-da 100% Iki gezek 80 176

Bejeriş we howpsuzlyk çäreleri

1. Magnit kamerany duýdansyz özüne çekmek zerarly zaýalanmazlyk üçin forma işlerine ýuwaşlyk bilen ýerleşdiriň.

2. Içine goýlan Neodymium magnitleri arassa bolmaly.Magnit güýjüni saklamak üçin magnitleri ýapmakdan gaça duruň.

3. Ulanylandan soň, poslama garşy goralmagy üçin arassa we ýagly bolmaly.

4. Iň ýokary işleýiş ýa-da saklaýyş temperaturasy 80 below-dan pes bolmaly.Higherokary temperatura magnit kamerasynyň magnit güýjüni azaltmagyna ýa-da düýbünden ýitmegine sebäp bolup biler.

5. Magnit polat üçburçluk kameriniň magnit güýji ýapylýan magnitden has pes bolsa-da, täsiri gysmak arkaly işgärlere howp döredip biler.Eliňizi goramak üçin ellik geýmek maslahat berilýär.Elektron gurallardan we gereksiz ferromagnit metallardan uzakda saklamagyňyzy haýyş edýäris.Kimdir biri kardiostimulýator geýýän bolsa, aýratyn seresap bolmaly, sebäbi güýçli magnit meýdanlary elektrokardiostimulýatorlaryň içindäki elektronikany zaýalap biler.


  • Öňki:
  • Indiki: